Tel. 192, 25030,025345030,025341000 กด 2

Email: -

เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560 07:33
เขียนโดย Super User

กองดับเพลิงและกู้ภัย ดำเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน อาคารสถานที่และการบรรเทาสาะารณภัย ในเขตกองทัพอากาศและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนจัดเตรียมกำลังพล อุปกรณ์บรภัณฑ์ เครื่องมือการดับเพลิงและกู้ภัย เพื่อสนับสนุนกิจการสายงานด้านดับเพลิงและกู้ภัย ผู้อำนวยการกองดับเพลิงและกู้ภัยเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ